สัญญาสำหรับผู้ใช้โมโบมาร์เก็ต

ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับผู้ใช้โมโบมาร์เก็ตของไป่ตู้

การใช้งานโมโบมาร์เก็ตของไป่ตู้ (“Store”) ของท่าน จะอยู่ภายใต้บังคับและขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาสำหรับผู้ใช้โมโบมาร์เก็ตนี้ (ต่อไปจะเรียกว่า “ข้อตกลง”) ระหว่างท่านในฐานะผู้ใช้ (ต่อไปจะเรียกว่า “ท่าน” หรือ “ของท่าน” หรือ “ผู้ใช้”) และไป่ตู้ (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด อยู่ห้องเลขที่ 2201-03 ชั้น 22 อาคารเวิร์ลไวด์เฮ้าส์ เลขที่ 19 ถนน Des Voeux เซ็นทรัล ฮ่องกง (“ไป่ตู้”) (ผู้ใช้และไป่ตู้จะรวมกันเรียกว่า “คู่สัญญา”)

ข้อตกลงดังกล่าวนั้นกำหนดสิทธิและภาระหน้าที่ของท่านในฐานะผู้ใช้ โมโบมาร์เก็ตแอพสโตร์ (MoboMarket Appstore) ที่ได้อธิบายในลิงค์นี้ http://th.mobomarket.net/ (“Store”) และบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับการใช้บริการของท่านที่ไป่ตู้จัดให้ รวมทั้งการใช้บริการต่างๆ เหล่านี้ของท่าน (กรุณาอ้างอิงถึงลิงค์นี้ http://th.mobomarket.net/

กรุณาอ่านข้อความทั้งหมดของข้อตกลงนี้รวมทั้งข้อมูลที่ได้ให้ไว้ในลิงค์ที่กล่าวถึงข้างต้น (เกี่ยวข้องกับ Store และบริการ) อย่างรอบคอบระมัดระวังก่อนที่ท่านจะเริ่มใช้บริการนั้น (รวมถึงข้อตกลงและข้อมูลที่ได้ให้ไว้ในโมโบมาร์เก็ต วินโดวส์เวอร์ชั่น และ โมโบมาร์เก็ต แอนดรอยด์เวอร์ชั่นของไป่ตู้) ดังที่ระบุไว้ภายใต้ข้อตกลงนี้

การลงทะเบียนหรือการใช้ Store ของท่าน จะถูกตีความและเป็นที่เข้าใจได้ว่า ท่าน(ในฐานะผู้ใช้) ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ทั้งหมดของข้อตกลงนี้ รวมทั้งข้อตกลงที่ระบุใน (1) นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับโมบายแอพพลิเคชั่นของไป่ตู้ (“นโยบาย”) http://th.mobomarket.net/policy/ และ (2) Store และบริการ http://th.mobomarket.net/ และท่านเข้าใจและตกลงว่า ความสัมพันธ์ตามสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายได้เกิดขึ้นแล้วระหว่างท่าน (ในฐานะผู้ใช้) และไป่ตู้ โดยการทำการคลิกที่คำว่า “Sign Up” ในระหว่างกระบวนการลงทะเบียน ท่าน (ในฐานะผู้ใช้) ตกลงอย่างสิ้นเชิงกับข้อบัญญัติใดๆ ทั้งหมดของข้อตกลงและนโยบาย ท่านเพียงผู้เดียวที่จะต้องรับผิดชอบและ/หรือรับผิดใดๆ หรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการกระทำและเหตุการณ์ใดๆ หรือทั้งหมด ซึ่งเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้ Store ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท ท่านจะต้องรับผิดชอบสำหรับการที่ท่านไม่ตรวจสอบข้อตกลงนี้อย่างรอบคอบ และท่านจะต้องไม่อ้างความผิดพลาดนั้นเป็นข้อแก้ตัว

โดยการใช้ Store ภายใต้ข้อตกลงนี้ ท่าน (ในฐานะผู้ใช้) ยืนยัน ณ ที่นี้ว่า (ก) ท่านมีอายุครบตามเกณฑ์ (ตามกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่) และมีความสามารถครบถ้วนสมบูรณ์ตามกฎหมาย รวมทั้งไม่เป็นบุคคลต้องห้ามให้เข้าทำความตกลงผูกพันนี้ หรือ (ข) ท่าน (ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์) ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้ใช้ Store ภายใต้ข้อตกลงนี้ ท่านยังได้ยืนยันอีกต่อไปว่าข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ในการดำเนินการลงทะเบียนนี้เป็นข้อมูลที่เป็นความจริงและถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ

ผู้ใช้เข้าใจและรับทราบว่า การใช้บริการหลากหลายของท่านที่ไป่ตู้ได้จัดไว้ให้นั้น จะถูกตีความและเป็นที่เข้าใจได้ว่า ท่านยอมรับบริการของไป่ตู้ในแต่ละชนิดรวมทั้งประกาศใดๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับบริการแต่ละชนิดนั้น ที่ไป่ตู้ได้ออกเผยแพร่ให้ทราบ

ผู้ใช้รับทราบว่า ไป่ตู้อาจทำการแก้ไขและปรับปรุงข้อตกลงนี้ให้ทันสมัยในส่วนที่เกี่ยวกับบริการแต่ละชนิดนั้นเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด รวมทั้งโดยวิธีการประกาศการแก้ไขข้อตกลงนี้ ผู้ใช้จะต้องรับรู้เกี่ยวกับข้อตกลงฉบับแก้ไขหรือปรับปรุงใหม่โดยการเข้าสู่ลิงค์นี้ http://m.th.mobomarket.net/agreement.html

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างรอบคอบระมัดระวังก่อนที่ท่านจะเริ่มใช้บริการของไป่ตู้ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขใดของข้อตกลงนี้ และ/หรือ ข้อตกลงอื่นใดที่อาจใช้กับบริการบางชนิดที่ท่านได้รับจากไป่ตู้ และ/หรือ การแก้ไขปรับปรุงใด ๆ ในข้อตกลงหรือข้อตกลงอื่นใดดังที่กล่าวนั้น ท่านควรหยุดการใช้บริการโดยทันที เมื่อท่านได้ใช้บริการรวมทั้ง Store ของไป่ตู้แล้ว จะตีความและเป็นที่เข้าใจได้ว่า ท่านเข้าใจ ตกลง และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้ รวมทั้งข้อตกลงที่ใช้บังคับอื่นๆ และข้อตกลงที่แก้ไข

การชดใช้

ท่านในฐานะผู้ใช้ ตกลงที่จะชดใช้คือและปกป้องไป่ตู้และบริษัทสาขา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน พนักงาน หุ้นส่วน และผู้ให้อนุญาต ของไป่ตู้ ให้พ้นจากการกล่าวหา การข่มขู่ การเรียกร้องหรือการทวงถามใดๆ รวมทั้งการเรียกค่าธรรมเนียมวิชาชีพทนายความ ของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากหรือที่เกิดขึ้นจากการใช้ Store ของท่าน การเชื่อมต่อกับ Store ของท่าน การฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ การฝ่าฝืนข้อบัญญัติใดๆ ของสัญญาหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอื่นใด การละเมิดสิทธิ์ของบุคคลใด รวมทั้งการกระทำผิดหรือฝ่าฝืนกฏหมาย พระราชบัญญัติ กฎระเบียบ และข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Store

การสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับการรับประกัน

ท่านในฐานะผู้ใช้ เข้าใจและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า:

การใช้บริการและสินค้าใดๆ ของไป่ตู้เป็นความเสี่ยงของท่านโดยลำพัง Store ที่จัดให้บริการนี้เป็นไปภายใต้หลักเกณฑ์ “ตามสภาพ” และ “ตามที่มีอยู่” ไป่ตู้และบริษัทสาขา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน พนักงาน หุ้นส่วน และผู้ให้อนุญาต ของไป่ตู้ ขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งเกี่ยวกับการรับประกันทั้งหมดทุกชนิดไม่ว่าที่เป็นการชัดแจ้งหรือโดยปริยายหรือโดยเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งแต่ไม่จำกัดถึง การรับประกันในกรรมสิทธิ์ คุณภาพ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะและการไม่ละเมิด

ไป่ตู้และบริษัทสาขา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน พนักงาน หุ้นส่วน และผู้ให้อนุญาต ของไป่ตู้ ไม่รับรอง รับประกัน หรือค้ำประกัน ว่า: (1) การใช้ Store จะเป็นไปตามความต้องการของท่าน (2) การใช้ Store จะไม่ถูกรบกวน หรือเหมาะสมกับเวลา หรือปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด (3) ผลที่อาจได้รับจากการใช้ Store จะถูกต้องและเชื่อถือได้ (4) คุณภาพของสินค้า บริการ ข้อมูล หรือวัสดุใดๆ ที่ท่านในฐานะผู้ใช้ได้ซื้อหรือได้รับทาง Store จะเป็นไปตามที่ท่านคาดหวัง และ (5) ความผิดพลาดใดๆ ที่เกิดขึ้นในการใช้ Store หรือความผิดพลาดนั้นจะได้รับการแก้ไข

ข้อมูลใดๆ ที่ท่านทำการดาวน์โหลดหรือเข้าถึงหรือได้รับโดยผ่านจากการใช้ Store จะเป็นการกระทำด้วยดุลพินิจและความเสี่ยงของท่านเอง และท่านจะต้องรับผิดชอบโดยลำพังรวมทั้งสละสิทธิ์ในการเรียกร้องและมูลเหตุในการฟ้องร้องคดีใดๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ดาวน์โหลดหรือแสดงผล หรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลมาจากการดาวน์โหลดข้อมูลนั้น

การให้คำแนะนำหรือให้ข้อมูลไม่ว่าโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไป่ตู้ จะไม่เป็นการรับประกันที่มิได้แสดงไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้

ไป่ตู้และบริษัทในเครือมิได้ทำการตรวจสอบหรือเฝ้าระวังเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับ Store และจะไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาข้อความของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น การใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงของท่านจะเป็นความเสี่ยงของท่านเอง ท่านรับทราบว่า การใช้คำแนะนำ ความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อความสั่ง หรือข้อมูลอื่นใดที่แสดงผล ที่เชื่อมโยงกับ หรือที่ถูกจำหน่าย ผ่านทาง Store จะเป็นความเสี่ยงของท่านเอง ก่อนทำการซื้อสินค้าหรือบริการของบุคคลภายนอกที่ได้บรรยายบนเว็บไซต์หรือที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ เราแนะนำให้ท่านทำการตรวจสอบราคา คุณภาพของสินค้า และข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นต่อการซื้อ ไป่ตู้หรือบริษัทสาขา แผนก บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน พนักงาน หรือ ผู้ให้อนุญาต ของไป่ตู้ จะไม่รับผิดต่อเหตุใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการของท่านกับบุคคลภายนอก โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ใน Store

บรรดาลิงค์และโลโก้ทั้งหมดที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกได้จัดให้มีโดยบุคคลภายนอก มิใช่เป็นการจัดการโดยไป่ตู้หรือบริษัทในเครือของไป่ตู้ การใช้เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกของท่านเพื่อเชื่อมโยงต่อไปยังหรือมาจาก Store จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้ ข้อตกลงเกี่ยวกับบริการ และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้น หากท่านมีคำถามหรือประเด็นใดๆ ที่กับกับบริการของบุคคลภายนอก กรุณาติดต่อมายังเราได้ที่ mobomarket_id@baidu.com

การจำกัดความรับผิด

ท่านเข้าใจและตกลงโดยชัดแจ้งว่า ไป่ตู้และบริษัทสาขา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน พนักงาน หุ้นส่วน และผู้ให้อนุญาต ของไป่ตู้ ไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับค่าเสียหายในเชิงลงโทษ ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือ ค่าเสียหายแบบเยี่ยงอย่าง รวมทั้งแต่ไม่จำกัดถึง ค่าเสียหายสำหรับการสูญเสียกำไร กู๊ดวิลล์ การใช้ ข้อมูล หรือการสูญเสียที่จับต้องไม่ได้ใดๆ (แม้แต่ว่าไป่ตู้จะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายนั้น) ที่เป็นผลมาจาก (1) การใช้หรือการไม่สามารถใช้ Store ได้ (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสินค้าหรือบริการทดแทน (3) การเข้าสู่ข้อมูลที่ไม่ได้รับมอบอำนาจหรือการเปลี่ยนแปลงการส่งผ่านหรือข้อมูล (4) ข้อความสั่ง หรือการจัดการของบุคคลภายนอกใน Store หรือ (5) เรื่องราวอื่นใดที่เกี่ยวกับ Store คู่สัญญาตกลงว่า ความรับผิดโดยรวมของไป่ตู้สำหรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะถูกจำกัดเป็นจำนวนไม่เกิน 500 เหรียญสหรัฐ

ซอฟแวร์ของลูกค้า

Store อาจปรับปรุงซอฟแวร์ของลูกค้าให้ทันสมัยโดยอัตโนมัติเพื่อให้การใช้งานนั้นง่ายขึ้น

ลูกค้าผู้ใช้ Store จะไม่ใช้เครือข่าย 2G หรือ 3G โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากท่าน หากท่านอนุญาตให้ Store ใช้เครือข่ายดังกล่าวนั้น อาจต้องชำระค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยผู้ประกอบการเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง แต่ไป่ตู้จะไม่คิดกำไรใดๆ จากการดังกล่าว

กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้

ผู้ใช้จะไม่ผูกพันโดยกฎหมายหรือกฎระเบียบของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการใช้ Store และจะไม่ใช้บริการเพื่อการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งแต่ไม่จำกัดถึง:

 • กรณีที่มีการห้ามมิให้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือ
 • กรณีที่มีการห้ามมิให้กระทำการดังต่อไปนี้: (1) การเข้าสู่เครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือการใช้แหล่งข้อมูลจากเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต (2) การลบ การดัดแปลง หรือการเพิ่มฟังก์ชั่นของเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต (3) การลบ การดัดแปลง หรือการเพิ่มข้อมูลหรือแอพพลิเคชั่นที่เก็บ ประมวลผล หรือที่ถ่ายโอนในเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต (4) การสร้างหรือปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมทำลายข้อมูลโดยตั้งใจ (5) หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการทำความเสียหายให้กับเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์

เนื้อหาการบริการ

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจนในข้อตกลงนี้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ใดๆ ฟังก์ชั่นใหม่ใดๆ และ/หรือ บริการใดๆ ที่ไป่ตู้ได้จัดให้มีโดยเกี่ยวข้องกับหรือร่วมกับ Store จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้

ไป่ตู้อาจทำการบำรุงรักษา Store และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกรณีประจำหรือไม่ประจำก็ตาม ทั้งนี้ ไป่ตู้จะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ สำหรับการหยุดชะงักของบริการเครือข่ายต่างๆ (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดถึง บริการเครือข่ายการรับสมาชิก) ภายในระยะเวลาอันสมควรอันเนื่องมาจากการบำรุงรักษาดังกล่าว ไป่ตู้สงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้ Store ชั่วคราวไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนเพื่อการบำรุงรักษา การปรับปรุง และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน

ไป่ตู้มีสิทธิที่จะทำการดัดแปลงหรือบอกเลิกการให้บริการที่จัดให้มีใน Store (หรือส่วนอื่นๆ ของ Store) ในเวลาใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน ไป่ตู้ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกในกรณีเกี่ยวกับการดัดแปลงหรือการเลิกให้บริการโดยบอกกล่าวหรือไม่บอกกล่าวได้

การเลิกให้บริการ

ผู้ใช้ตกลงว่าไป่ตู้มีสิทธิที่จะบอกเลิกการใช้บริการใดๆ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือย้ายและลบข้อความใดๆ ที่เกี่ยวกับบริการนี้ด้วยดุลพินิจของไป่ตู้เองไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมทั้งแต่ไม่จำกัดถึงการห้ามใช้หรือเข้าสู่ Store เป็นระยะเวลานาน หรือ หากไป่ตู้พิจารณาว่าผู้ใช้ได้ทำการฝ่าฝืนหรืออยู่ในขั้นตอนทำการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

ผู้ใช้ตกลงว่าบริการที่จัดให้มีตามข้อตกลงนี้สามารถถูกทำการระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ผู้ใช้ตกลงว่า ในกรณีที่ใช้บริการหรือ Store ถูกระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือยกเลิก หรือบัญชีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเอกสารถูกปิดหรือลบ ไป่ตู้และบริษัทในเครือจะไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความรับผิดใดๆ ต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่น

ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิและประโยชน์ตามกฎหมาย (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดถึงสิทธิในชื่อเสียงและชื่อเสียงทางธุรกิจ)

สิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวของผู้ใช้และการบอกกล่าวการละเมิด

ไป่ตู้เคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น หากท่านเชื่อว่าลิขสิทธิ์หรือสิทธิในเครื่องหมายการค้าในงานของท่านได้ถูกทำการละเมิดหรือฝ่าฝืนและปรากฎอยู่ใน Store กรุณาส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรมายังตัวแทนของไป่ตู้ตามที่อยู่ที่ระบุต่อไปนี้เพื่อการแจ้งเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อไป

 • Baidu, Inc.
 • No. 10, Shangdi 10th Street
 • Haidian District
 • Beijing, PRC 100085

คำบอกกล่าวของท่านต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของท่าน
 • ระบุถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ถูกละเมิด
 • ระบุถึงข้อมูลที่เป็นการละเมิดให้ละเอียดชัดเจนพอสมควรเพื่อให้เราสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นละเมิดนั้นได้
 • ให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อว่าเราจะสามารถติดต่อท่านได้ (รวมทั้งที่อยู่ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์)
 • ระบุถ้อยคำว่าท่านมีความเชื่อโดยสุจริตว่า มีการใช้ข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือโดยผิดกฎหมาย
 • ระบุถ้อยคำว่าข้อมูลที่กล่าวถึงในคำบอกกล่าวที่เป็นลายลักษณ์อักษรนี้เป็นข้อเท็จจริงและถูกต้อง
 • ระบุถ้อยคำว่า ท่านเป็นผู้มีอำนาจที่จะกระทำแทนเจ้าของลิขสิทธิ์
การยื่นคำบอกกล่าวโต้แย้ง

เราจะแจ้งให้ท่านทราบว่าเราได้ถอดออกหรือปิดการเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ของท่าน หากการถอดออกไปเป็นไปตามข้อกำหนดของเราที่ระบุไว้ข้างต้น หากท่านได้รับคำบอกกล่าวจากเรา ท่านอาจส่งคำบอกกล่าวโต้แย้งเป็นหนังสือพร้อมระบุข้อความดังต่อไปนี้

 • ลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของท่าน
 • ระบุข้อมูลที่ได้ถูกทำการถอดออกหรือที่ถูกปิดการเข้าถึงข้อมูล และระบุตำแหน่งของข้อมูลที่ปรากฎก่อนที่จะถูกถอดออกหรือถูกปิดการเข้าถึงข้อมูล
 • ระบุถ้อยคำของท่าน (โดยคำนึงถึงโทษของการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ) ว่า ท่านเชื่อโดยสุจริตว่าข้อมูลนั้นได้ถูกถอดออกหรือถูกปิดการเข้าถึงข้อมูลอันเป็นผลมาจากความผิดพลาดหรือการระบุที่ผิดพลาดถึงข้อมูลที่ให้มีการทำการถอดออกหรือปิดการเข้าถึงข้อมูล และ
 • ชื่อของท่าน ที่อยู่ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ และเบอร์โทรศัพท์

กฎข้อบังคับต่อไปนี้จะใช้กับทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ทั้งหมดที่จัดให้มีหรือที่มีร่วมกันอยู่ใน Store

 • ข้อมูลและภาพทั้งหมดที่จัดให้มีนั้นผู้ใช้สามารถเข้าสู่ข้อมูลนั้นได้
 • ข้อมูลและภาพทั้งหมดไม่อาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้าได้
 • ข้อมูล ภาพ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลหรือภาพ ทั้งหมดนี้ต้องมีคำบอกกล่าวเรื่องลิขสิทธิ์
 • สินค้า เทคโนโลยี และโปรแกรม ทั้งหมดของไป่ตู้ที่จัดให้มีในการให้บริการนั้น เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของไป่ตู้ และไม่ถูกมอบหมายให้แก่บุคคลใด
 • “ไป่ตู้” “百度” และกราฟิกที่เกี่ยวข้อง ได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของไป่ตู้
 • เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากไป่ตู้ก่อน ห้ามมิให้บุคคลภายนอกกระทำการดังต่อไปนี้ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดถึง: การทำซ้ำที่ผิดกฎหมาย การเผยแพร่ การแสดงผล การทำภาพสะท้อน การบรรจุข้อมูล หรือการดาวน์โหลดข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น สินค้า เทคโนโลยี และโปรแกรมที่เป็นทรัพย์สินของไป่ตู้ ไป่ตู้จะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการตรวจสอบการใช้ข้อมูล สินค้า เทคโนโลยี และโปรแกรม ของผู้ใช้หรือของบุคคลภายนอกที่เป็นการกระทำผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับใด ๆ

ผู้ใช้ตกลงว่าบรรดาเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ต่าง ๆ ของไป่ตู้ รวมทั้งตราสินค้า ยี่ห้อ และชื่อสินค้าและบริการ รวมทั้งคำว่า Hao123 เป็นทรัพย์สินของไป่ตู้ (“เครื่องหมายของไป่ตู้”)

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากไป่ตู้ก่อน ท่านไม่อาจที่จะแสดงหรือใช้เครื่องหมายของไป่ตู้ได้ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ก็ตาม

ข้อตกลงทั่วไป

ข้อตกลงนี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยไม่ใช้หลักการเลือกใช้กฎหมาย หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวกับสัญญานี้ คู่สัญญาจะพยายามที่จะระงับข้อพิพาทนั้นด้วยการหารือกันอย่างฉันท์มิตร หากข้อพิพาทนั้นไม่สามารถตกลงกันได้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่หารือกันอย่างฉันท์มิตรแล้ว คู่สัญญาตกลงว่า ข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดจากการใช้หรือที่เกี่ยวกับสัญญานี้ รวมทั้งคำถามเกี่ยวกับการมีอยู่ ความสมบูรณ์ หรือการสิ้นสุด จะได้รับการตัดสินชี้ขาดให้เป็นที่ยุติโดยการอนุญาโตตุลาการ โดยองค์กร Hong Kong International Arbitration Centre (“HKIAC”) ภายใต้กฎข้อบังคับอนุญาโตตุลาการขององค์กรดังกล่าวที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ทั้งนี้ กฎข้อบังคับนั้นจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อสัญญานี้ การอนุญาโตตุลาการจะกระทำเป็นภาษาอังกฤษ มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการจำนวน 3 ท่าน จากรายชื่ออนุญาโตตุลาการของ HKIAC โดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะทำการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการจำนวน 1 ท่าน และอนุญาโตตุลาการที่ได้รับการแต่งตั้งจำนวน 2 ท่านนั้น จะทำการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สามต่อไป คำตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดและผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ค่าใช้จ่ายในการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการจะชำระโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นจำนวนเท่า ๆ กัน

คู่สัญญาจะรักษาความลับของข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดถึง การดำรงอยู่ของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ (หรือความเป็นไปได้ของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ) กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ คำแถลงทั้งหมดที่ทำและได้ให้ไว้ในระหว่างดำเนินกระบวนพิจารณา เอกสารและข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ออกโดยอนุญาโตตุลาการ และ/หรือ ศูนย์อนุญาโตตุลาการ รวมทั้งคำตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ไม่มีข้อตกลงใด ๆ ในสัญญานี้ที่จะจำกัดสิทธิของคู่สัญญาในการขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อป้องกันหรือห้ามมิให้กระทำการผิดสัญญานี้

การที่ไป่ตู้ไม่ใช้สิทธิใด ๆ ในข้อตกลงนี้ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิในการบังคับใช้สิทธิหรือเงื่อนไขนั้น หากศาลที่มีเขตอำนาจพบว่าข้อสัญญาใดของข้อตกลงนี้ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถบังคับได้ คู่สัญญาตกลงว่า ศาลควรจะพยายามพิจารณาข้อสัญญานั้นให้มีผลใช้บังคับได้ตามเจตนาของคู่สัญญา และข้อสัญญาอื่น ๆ ที่เหลืออยู่นั้นจะยังคงมีผลใช้บังคับได้โดยสมบูรณ์ ข้อตกลงนี้รวมทั้งความตกลงหรือสัญญาอื่น ๆ ที่ใช้บังคับได้ทั้งหมด และที่ได้มีการแก้ไขเป็นครั้งคราวโดยไป่ตู้ จะถือเป็นความตกลงร่วมกันทั้งหมดระหว่างไป่ตู้และท่าน ในฐานะผู้ใช้ และคลอบคลุมความตกลงและความเข้าใจทั้งหมดไม่ว่ากระทำด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือที่ได้ทำไว้ก่อนหรือเกิดขึ้นก่อนหรือเกิดขึ้นในขณะที่ทำสัญญานี้ สิทธิในความเป็นเจ้าของ การสงวนสิทธิ์ในเรื่องการรับประกัน การชดใช้ความเสียหาย การจำกัดความรับผิด และข้อสัญญาทั่วไป จะยังคงมีผลใช้บังคับอยู่แม้ว่าข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดหรือเลิกกันแล้ว

โปรดส่งคำบอกกล่าวไปยังไป่ตู้หากท่านทราบว่ามีการกระทำการฝ่าฝืนสัญญาและ/หรือข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการใด ๆ ท่านอาจติดต่อไป่ตู้ ณ ที่อยู่ตามที่ระบุต่อไปนี้

 • Baidu, Inc.
 • No. 10, Shangdi 10th Street
 • Haidian District
 • Beijing, PRC 100085

คำบอกกล่าว, คำถาม และคำแนะนำ

 • หากท่านมีคำถามหรือคำแนะนำใด ๆ กรุณาติดต่อเราได้ที่ mobomarket_id@baidu.com

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016 Baidu ฮ่องกง จำกัด